Terminator: T-800 Endoskeleton

Manufacturer: Hot Toys
Hobbies - Toys - Terminator